Vị trí tuyển dụng

Vị trí Công ty Khu vực
GIÁM ĐỐC CHI NHANH QUẢN LÝ QUAN HỆ K.H
BRANCH RELATIONSHIP MANAGER (BRM)
CENTRAL HOMES TP.HCM
QUẢN LÝ CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
SENIOR RELATIONSHIP MANAGER (S.RM)
CENTRAL HOMES TP.HCM
QUẢN LÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
RELATIONSHIP MANAGER (RM)
CENTRAL HOMES TP.HCM